Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden als PDF-bestand.

Algemene voorwaarden Meubeltrefpunt.be, bestaande uit de gedragscode van het kwaliteitslabel BeCommerce die moet worden nageleefd om het label te mogen blijven dragen en aanvullende voorwaarden met informatie van de webwinkel Meubeltrefpunt.be

Versie 6.0 – 2 juni 2016


Bedrijfsgegevens en contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op:

Tel. 03 500 9218
Skype: Meubeltrefpunt.be

E-mail: info@meubeltrefpunt.be


(tijdens kantooruren op werkdagen bereikbaar)


Webwinkel:
http://www.meubeltrefpunt.be  

Wij helpen u graag verder!

 

Bedrijfsinformatie

People and Trade Alliance B.V. - www.meubeltrefpunt.be

Commercieel postadres in België (geen bezoekadres):

Meubeltrefpunt.be

Coventis Business Center

Stokthoekstraat 10A

9140 Temse

België

Kantooradres (geen toonzaal):

Lochemseweg 33A
7244 RR Barchem
Nederland

Wij staan ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel, onder nummer 50519840

 

BTW nummer: BE 838.288.846

 

Rekeningnummer BE73 0688 9325 6960 ten name van People and Trade Alliance B.V.

Belfius Bank (voorheen Dexia) Antwerpen

 

 

Artikel 1 - Begripsbepaling

 

1.1          Onder “Meubeltrefpunt.be” wordt in deze voorwaarden verstaan: de onderneming People and Trade Alliance B.V., kantoorhoudende te Barchem, Nederland, al dan niet naar buiten tredend onder een van haar geregistreerde handelsnamen People and Trade Alliance B.V. , de webwinkel www.meubeltrefpunt.be , meubeltrefpunt et cetera; dus ongeacht het gekozen verkoopkanaal.

1.2       Onder "Afnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het (samenwerkings)verband dat in verband met het leveren van diensten en/of zaken door Meubeltrefpunt.be dan wel het verrichten van enige andere prestatie met Meubeltrefpunt.be een overeenkomst is aangegaan.

1.3       Onder "overeenkomst" wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen Afnemer en Meubeltrefpunt.be tot het leveren van diensten en/of zaken door Meubeltrefpunt.be, ten behoeve van Afnemer.

1.4       Onder “website” of “webwinkel” wordt in deze voorwaarden verstaan de goederen en diensten die worden aangeboden onder het domein: http://www.meubeltrefpunt.be

1.5       Onder “de wet” wordt in deze voorwaarden verstaan: de relevante en toepasbare Nederlandse (formele) wetgeving, Europese wetgeving op het gebied van consumentenrecht en consumentenbescherming en wettelijke regelgeving en / of jurisprudentie ter zake dienend.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid voorwaarden

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Meubeltrefpunt.be in het kader van haar bedrijfsuitoefening gedaan c.q. gesloten.

Deze algemene voorwaarden zijn aldus onverkort van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Meubeltrefpunt.be partij is, en die al dan niet tot stand zijn gekomen via de webwinkel, advertentiesites, directe verkoop of via welke weg dan ook.

2.2       Door het plaatsen van een bestelling geeft de Afnemer te kennen dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3       Van deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk in onderling overleg worden afgeweken, binnen de grenzen door de Wet daaraan gesteld.

2.4       Afwijkingen door Meubeltrefpunt.be ten gunste van de Afnemer, hebben nimmer een terzijde stellen van deze voorwaarden in andere gevallen tot gevolg. Afnemer kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Meubeltrefpunt.be deze voorwaarden in het verleden versoepeld zou hebben toegepast.

2.5       Overeenkomsten en/of nadere afspraken, buiten de mondelinge of schriftelijke opdracht om met Meubeltrefpunt.be, dan wel met (ondergeschikt) personeel van Meubeltrefpunt.be gemaakt, verbinden Meubeltrefpunt.be slechts indien en voor zover deze schriftelijk door Meubeltrefpunt.be zijn bevestigd.

2.6       Indien ook de Afnemer naar de toepasselijkheid van zijn/haar algemene voorwaarden verwijst, zijn bij gebleken strijdigheid, desalniettemin slechts de bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij Meubeltrefpunt.be uitdrukkelijk en schriftelijk met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Afnemer instemt.

 

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst

3.1       Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Meubeltrefpunt.be zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen en kunnen in ieder geval binnen zeven werkdagen na uitbrenging door Meubeltrefpunt.be worden herroepen.

3.2       Elke aanbieding is, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren op weekdagen.

3.3       Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door Meubeltrefpunt.be.

3.4       Meubeltrefpunt.be is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij nadrukkelijk anders bepaald.

3.5       Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Meubeltrefpunt.be dit in ieder geval binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling mede aan de Afnemer.

3.6       Meubeltrefpunt.be spant zich in voor een zo actueel mogelijke weergave van haar productaanbod via de verschillende verkoopkanalen waarop zij actief is. Aanbiedingen en prijsopgaven gelden altijd echter zo lang de voorraad strekt.

3.7       Meubeltrefpunt.be is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het weigeren van een bestelling op grond van het uitlopen van de voorraad. Goederen kunnen niet worden gereserveerd, noch vormt eerder contact of latere aanvaarding in welke vorm dan ook een aanleiding voor de Afnemer om aanspraak te kunnen maken op levering alsnog van een artikel of dienst.

 

Artikel 4 - Levering

4.1       Alle artikelen zijn gemiddeld binnen vijf (5) werkdagen vanaf het moment van ingang van betaling bij Meubeltrefpunt.be leverbaar vanuit het distributiepunt, zoals dient te worden bevestigd door de communicatie tussen Meubeltrefpunt.be en de Afnemer. Dit met uitzondering van artikelen met een levertijd zoals vermeld op de productpagina.
Er wordt bij bestellingen die niet door een persoon kunnen worden gehanteerd altijd een bezorgafspraak gemaakt alvorens een artikel wordt uitgeleverd.

De exacte levertijd is verder afhankelijk van de beschikbaarheid van de Afnemer, de stand van de actuele voorraad en de aard van het bestelde artikel, alsmede de logistieke planning.

De Afnemer krijgt per omgaande een bevestiging van de geplaatste order per e-mail en wordt primair via dit medium op de hoogte gehouden van de status van een order. Indien een artikel tijdelijk niet voorradig is, krijgt de Afnemer zo spoedig mogelijk per e-mail bericht. Deze bestelling wordt in principe door Meubeltrefpunt.be aangehouden.

Meer informatie over het beleid inzake verzenden en retourneren is te vinden op de webwinkel http://www.meubeltrefpunt.be, onder het kopje ‘verzenden en retourneren’ in het menu. Deze informatie is ook rechtstreeks te raadplegen via de volgende URL: http://www.meubeltrefpunt.be/service/shipping-returns/

4.2       De artikelen worden geleverd op het afleveradres dat Afnemer heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Indien Afnemer een ander afleveradres wenst dient dit tijdig, doch uiterlijk ten tijde van het inplannen van de levering aan Meubeltrefpunt.be of een derde handelend in haar opdracht – een logistiek dienstverlener - te worden doorgegeven, waarna schriftelijke bevestiging dient te volgen vanwege Meubeltrefpunt.be of deze logistieke dienstverlener.

4.3       Leveringen geschieden in principe tot achter de voordeur van Afnemer, ook als deze zich op een verdieping bevindt. Op afspraak kan men met het transportbedrijf ook aanvullende wensen zoals een etagelevering binnen de woning kenbaar maken, eventueel tegen geringe meerkost, te voldoen aan het transportbedrijf.

Meubeltrefpunt.be kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel te maken kosten om artikelen op de eerste of tweede verdieping te plaatsen. Ook kan Meubeltrefpunt.be niet verantwoordelijk worden gehouden voor het enkele feit dat een artikel, in verband met de afmetingen, niet op de gewenste locatie gebracht kan worden.

4.4       Levering vindt plaats op een werkdag, in overleg te bepalen, waarbij dient te worden opgemerkt dat noch Meubeltrefpunt.be, noch de door haar gekozen vervoerder aansprakelijk kan worden gehouden voor enig gebrek in de bereikbaarheid van het afleveradres. De Afnemer is gehouden tot het geven van een waarheidsgetrouwe weergave van de afleversituatie en bereikbaarheid van hem zelf, het afleveradres en het pand in het algemeen.

4.5       Afwijkende situaties in deze context en geboden leveroplossingen zijn binnen het streven naar dienstverlening en de grenzen van redelijkheid en billijkheid telkens ter beoordeling van Meubeltrefpunt.be en/of een derde partij of vervoerder handelend in haar opdracht. Meubeltrefpunt.be behoudt zich echter het recht voor in een uiterst geval de poging tot aflevering te staken en de kosten door te berekenen aan de Afnemer.

4.6       De goederen worden tenzij anders aangegeven vervoerd door een logistieke partner van Meubeltrefpunt.be. De Afnemer wordt doorlopend op de hoogte gehouden van de status van een order en de procedure omtrent levering.

Levering heeft plaats op werkdagen, en in principe tussen 8.00 en 20.00 uur. Afnemer wordt geacht aanwezig te zijn gedurende die periode op de afgesproken dag om het bestelde in ontvangst te kunnen nemen. Er wordt op de ochtend van levering door de vervoerder een indicatie van het aflevertijdstip in een blok van 3 uren nauwkeurig verstrekt via e-mail.

4.7       Een eventueel openstaand factuurbedrag, bijvoorbeeld bij aflevering onder rembours, moet in zijn geheel door de klant worden voldaan op het moment van aflevering aan de deur, cash of met bankkaart.

4.8       Indien de goederen niet kunnen worden afgeleverd op de afgesproken datum, bijvoorbeeld door afwezigheid van de Afnemer, dan kan in overleg een nieuwe afleverdatum worden bepaald. Lukt het een tweede keer opnieuw niet om het artikel uit te leveren door afwezigheid van Afnemer, dan kan Meubeltrefpunt.be vragen om tegemoetkoming in de transportkosten voor de derde afleverpoging.

4.9       De door Meubeltrefpunt.be opgegeven levertijden zijn slechts indicatief, met dien verstande, dat de levertijd in elk geval niet meer bedraagt dan dertig dagen na ontvangst van de betaling en na bevestiging per e-mail aan de Afnemer.

Met het aangaan van de overeenkomst accepteert Afnemer de aangegeven leveringstermijn. Meubeltrefpunt.be is vervolgens gehouden aan het leveren binnen 30 dagen gerekend vanaf de hoogste indicatie gegeven in een bevestigende e-mail, hetzij het bieden van een passende oplossing in onderling overleg.

4.10      Overschrijding van deze leveringstermijn leidt niet tot verzuim van rechtswege. Een ingebrekestelling is dan ook vereist alvorens Meubeltrefpunt.be in verzuim kan geraken.

4.11      Vanaf het moment van de aflevering is de zaak voor rekening en risico van de Afnemer. In geval van schade tijdens het transport kunnen Meubeltrefpunt.be artikelen doorgaans binnen tien werkdagen vervangen dan wel hersteld worden, afhankelijk van de stand van de voorraad op dat moment.

4.12      Leveringen in gedeelten moeten door de Afnemer worden aanvaard. Ten aanzien van leveringen in gedeelten worden de bepalingen die gelden voor de levering van de gehele order/opdracht onverkort toegepast. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van de termijn voor betalingen en de termijn waarbinnen dient te worden gereclameerd.

4.13     Leveringen worden gratis bij de Afnemer geleverd. Er zijn geen bezorgkosten verschuldigd.

 

 

Artikel 5 – Prijzen

5.1       Prijsopgaven worden door Meubeltrefpunt.be steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen en zijn, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, inclusief 21% B.T.W. De vermelde prijzen zijn in euro's (€).

5.2       Schrijf, druk en zetfouten in advertenties of prijsopgaven vanwege Meubeltrefpunt.be – in welke vorm dan ook – kunnen Meubeltrefpunt.be niet binden, zelfs niet na bevestiging jegens Afnemer, dit alles overeenkomstig de eisen en grenzen daaraan door de Wet verbonden.

5.3       Genoemde prijzen gelden voor het artikel zoals omschreven en afgebeeld, maar zonder toebehoren of (afgebeelde) decoratie, tenzij nadrukkelijk anders opgegeven. Afgebeelde foto’s kunnen enigszins afwijken in kleur en vorm van het daadwerkelijke product.

5.4       Indien zich voor de levering, doch na het sluiten van de overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen, is Meubeltrefpunt.be gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zulks evenwel met een maximum van 20% van de in eerste instantie overeengekomen prijs. Één en ander geldt ook, indien de prijsverhoging ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.

5.5       Indien Meubeltrefpunt.be overgaat tot het verhogen van haar prijzen, zoals in het vorige lid omschreven, heeft Afnemer het recht om de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden, mits de Afnemer Meubeltrefpunt.be binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving der prijsverhoging per aangetekend schrijven van dit besluit op de hoogte stelt.  Eventuele prijsverlagingen en aanbiedingen worden niet met terugwerkende kracht doorgevoerd.

 

Artikel 6 - Betaling

6.1       U kunt uw bestelling online betalen op een van de volgende manieren:

Betaalt u graag vooruit?

Via het webwinkelportaal van de betalingsprovider Multisafepay, onder meer door betaling met Bancontact, MisterCash, Maestro en creditcard (VISA en Mastercard). 

Middels vooruitbetaling via overschrijving van het volledige bedrag op het door Meubeltrefpunt.be aangegeven bankrekeningnummer (zie onderaan). 

Betaalt u liever op het moment van levering?

U kunt er ook voor kiezen om pas te betalen bij levering. U betaalt dan niets vooruit (geen voorschot nodig), maar het volledige bedrag pas op het moment van aflevering met cash of bancontact. Hieraan zijn eenmalige betaalkosten van €13,95 verbonden, omdat uw betaling via het transportbedrijf loopt.

6.2       Informatie voor betaling per bankoverschrijving

Bankoverschrijvingen gelieve te doen ten name van People and Trade Alliance B.V. , Belfius Bank Antwerpen

Rekeningnummer BE73 0688 9325 6960

6.3       Betalingen zullen worden gedaan in euro’s.

6.4       Het is de Afnemer niet toegestaan om een vordering van Meubeltrefpunt.be, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met een eventuele vordering van Afnemer.

6.5       Geen enkele klacht, schade- of garantieclaim, welke Afnemer tegen Meubeltrefpunt.be meent te kunnen inroepen, geeft Afnemer het recht om de nakoming van zijn/haar verplichtingen op te schorten, achterwege te laten of zelfs als vervallen te beschouwen.

6.6       De vordering van Meubeltrefpunt.be op Afnemer is, inclusief eventueel verschuldigd geworden rente en kosten, terstond en geheel opeisbaar, ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de gesloten overeenkomst aan de zijde van Afnemer, dan wel ingeval van executoriaal beslag op de aan Afnemer toebehorende zaken, dan wel indien surséance van betaling of het faillissement van Afnemer wordt aangevraagd. Afnemer wordt in gevallen als in dit lid omschreven geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

6.7       In geval van niet tijdige betaling, dan wel andere omstandigheden als in artikel 6.6 omschreven, is Meubeltrefpunt.be gerechtigd de uitvoering van de met Afnemer gesloten overeenkomst op te schorten, dan wel (te hare keuze) de met Afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig jegens Afnemer te worden.

6.8       Bij buitengerechtelijke en gerechtelijke invorderingswerkzaamheden is Afnemer, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Meubeltrefpunt.be gemaakte incassokosten en proceskosten verschuldigd.

6.9       Informatie over betaalmethoden wordt eveneens verstrekt via de webwinkel, onder meer via de volgende URL: http://www.Meubeltrefpunt.be/service/betalen/ of hier: http://www.Meubeltrefpunt.be/service/payment-methods/

 

Artikel 7 - Aanvullingen en wijzigingen

7.1       Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst binden Meubeltrefpunt.be slechts indien zij deze schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.

7.2       Aanvullende afspraken, wijzigingen of externe omstandigheden waarop Meubeltrefpunt.be geen invloed heeft, kunnen leiden tot verlenging van de door partijen overeengekomen tijdsplanning.

7.3       Extra werkzaamheden en kosten aan de zijde van Meubeltrefpunt.be als gevolg van aanvullende afspraken, mogen aan Afnemer worden doorberekend.

 

Artikel 8 - Persoonsgegevens

8.1 Om een online afspraak te maken met www.meubeltrefpunt.be moet u zich registreren met de volgende informatie:

- naam

- adres

- telefoon

- e-mailadres

8.2 We registreren en onthullen de persoonlijke informatie die nodig is om het artikel aan u te bezorgen.

8.3 De persoonlijke gegevens zijn geregistreerd bij meubeltrefpunt.be en volgens de boekhoudwet moet deze informatie vijf jaar worden bewaard.

8.4 Informatie met uw naam en e-mailadres wordt verzonden naar Kiyoh, een meldingssite waar u feedback over uw aankoop en levering over ons kunt geven

8.5 Zoals geregistreerd bij www.meubeltrefpunt.be, hebt u altijd het recht om bezwaar te maken tegen de registratie

8.6 De datacontroller op www.meubeltrefpunt.be is People and Trade Alliance B.V.

8.7 Persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verzonden, niet gecodeerd

8.8 We werken ook samen met een aantal andere bedrijven die gegevens opslaan en verwerken. Bedrijven verwerken alleen namens ons informatie en mogen deze niet voor hun eigen doeleinden gebruiken

8.9 We werken alleen samen met computerbeheerders in de EU of in landen die uw informatie adequaat kunnen beschermen

8.10 U hebt het recht om te weten welke informatie wij over u verwerken. Als u van mening bent dat de informatie niet juist is, hebt u het recht om deze te corrigeren. In sommige gevallen zijn we verplicht uw persoonlijke gegevens te verwijderen als u daarom vraagt. Bijvoorbeeld als uw gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor we ze moeten gebruiken. U kunt contact met ons opnemen als u denkt dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in strijd met de wet. U kunt ons schrijven via: info@meubeltrefpunt.be

 

 

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

9.1      Meubeltrefpunt.be behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Afnemer afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken, ook toekomstige, geheel is voldaan. Voorts geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Meubeltrefpunt.be op Afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Afnemer in een of meer van zijn overige verplichtingen jegens Meubeltrefpunt.be.

9.2      Tot het moment van volledige betaling van de koopprijs, met inbegrip van eventueel verschuldigd geworden rente en kosten, is Afnemer, behoudens schriftelijke toestemming van Meubeltrefpunt.be, niet bevoegd het door hem/haar van Meubeltrefpunt.be gekochte aan een derde te verpanden, dan wel het eigendom van het gekochte over te dragen.

9.3      Het risico van door Meubeltrefpunt.be geleverde artikelen gaat, onverminderd het door Meubeltrefpunt.be bedongen eigendomsvoorbehoud, op Afnemer over vanaf het moment van aflevering van de artikelen aan Afnemer. Voor eventuele schade aan het geleverde waarop het eigendomsvoorbehoud rust, welke tijdens het verblijf bij Afnemer ontstaan, is Meubeltrefpunt.be onder geen enkel beding aansprakelijk.

9.4      Indien Afnemer, om welke reden of door welke oorzaak dan ook, handelt in strijd met de bepalingen van deze voorwaarden, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel gerechtelijk akkoord (surséance van betaling) aanvraagt, dan wel komt te overlijden, dan wel een betalingsregeling met zijn crediteuren treft of daartoe gedwongen wordt, is Meubeltrefpunt.be gerechtigd het door hem geleverde terug te halen, ongeacht waar deze zich bevinden, en zonder dat Afnemer enig recht tot schadevergoeding jegens Meubeltrefpunt.be geldend zal kunnen maken.

9.5      Afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Meubeltrefpunt.be geleverde artikelen, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Meubeltrefpunt.be garandeert niet dat de aan Afnemer geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 10 – Garantie

10.1      Niettegenstaande de Europese regelgeving is op alle artikelen geleverd door Meubeltrefpunt.be de wettelijke garantietermijn van zes maanden van toepassing, zoals bedoeld en omschreven in titel 1, afdeling 2 en in het bijzonder artikel 18 lid 2 boek 7 Nederlands Burgerlijk Wetboek. Ten aanzien van door Meubeltrefpunt.be geleverde artikelen, verstrekt Meubeltrefpunt.be slechts aanvullende garantie indien en voor zover deze door de leveranciers van Meubeltrefpunt.be aan Meubeltrefpunt.be en derden wordt verstrekt.

10.2      Zo er sprake is van garantie, dan geldt deze slechts in geval van eventuele fabricagefouten en/of defecten die zich voordoen bij normaal gebruik van de door Meubeltrefpunt.be geleverde zaak overeenkomstig de gebruikelijke en normale bestemming en derhalve niet indien er sprake is van onoordeelkundige opslag, behandeling of onjuist gebruik, dan wel het niet opvolgen van eventueel verstrekte onderhoudsvoorschriften.

10.3      Geen garantie wordt verstrekt gedurende het tijdvak dat Afnemer in gebreke is met de voldoening van de verplichtingen zijner-/harerzijds jegens Meubeltrefpunt.be.

10.4      De door Meubeltrefpunt.be verstrekte garantie strekt zich onder geen beding verder uit dan het kosteloos leveren van het ontbrekende deel van de zaak, dan wel het kosteloos herstellen of vervangen van (het onderdeel van) de zaak waaraan zich het gebrek dat onder de verstrekte garantie valt voordoet, c.q. het toepassen van een prijsreductie; dit ter keuze van Meubeltrefpunt.be. Ten gevolge van het naleveren van het ontbrekende onderdeel, dan wel het herstel of de vervanging van de geleverde zaak treedt Meubeltrefpunt.be in alle rechten welke Afnemer geldend zou kunnen maken jegens de fabrikant of importeur van de zaak.

10.5      Indien de door Meubeltrefpunt.be geleverde zaak door een derde is gerepareerd of bewerkt c.q. behandeld, komt de door Meubeltrefpunt.be verstrekte garantie te vervallen, een en ander behoudens het geval dat Meubeltrefpunt.be schriftelijk heeft ingestemd met reparatie of bewerking c.q. behandeling door een derde.

10.6      Tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen is Meubeltrefpunt.be slechts binnen Nederland en België gehouden tot nakoming van zijn in de voorgaande bepalingen omschreven garantieverplichtingen.

 

Artikel 11 – Afhandeling van Klachten

11.1      Afnemer zal het geleverde onmiddellijk bij de levering controleren op eventuele afwijkingen van hetgeen is overeengekomen.

11.2      Eventuele klachten omtrent een geleverd artikel moeten onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop deze klachten betrekking hebben terstond, en uiterlijk binnen 14 dagen na feitelijke (af)levering per e-mail bij Meubeltrefpunt.be worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt van Afnemer geacht dat het geleverde/gepresteerde onherroepelijk en onvoorwaardelijk is aanvaard.

11.3      Schriftelijke klachten die tijdig zijn ingediend en die in lijn zijn met de wettelijke garantiebepalingen zullen terstond in behandeling worden genomen. Afnemer dient zich als consument voor een beroep op dit klachtrecht per e-mail te wenden tot Meubeltrefpunt.be via het e-mailadres info@meubeltrefpunt.be of het contactformulier op de site, al dan niet ondersteund door een telefonische toelichting.

Gevraagde bescheiden of aanvullende informatie zoals foto’s ter beoordeling van de klacht zullen op aanvraag door Afnemer worden verstrekt.

11.4      Indien vast komt te staan dat een klacht voortkomt uit het feit dat Afnemer het geleverde gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is of gebruikt voor een ander doel dan waarvan Meubeltrefpunt.be redelijkerwijs mocht uitgaan dat het zou worden gebruikt, wordt de klacht om die reden niet gehonoreerd.

11.5      Klachten ter zake van in de handel en de branche gebruikelijke of geringe afwijkingen in kleuren, kwaliteiten, samenstellingen, dikte, hoeveelheden, eigenschappen e.d. worden niet gehonoreerd.

11.6      Meubeltrefpunt.be levert hoofdzakelijk houtmeubels die aan werking onderhevig zijn. De gebruikelijke originele kenmerken van hout blijven bovendien zichtbaar na afwerking. Meubeltrefpunt.be informeert Afnemer duidelijk over deze kenmerken. Klachten hieromtrent worden uiteraard serieus genomen, maar Meubeltrefpunt.be is nimmer bij voorbaat verplicht over te gaan tot vergoeding, ruiling, bewerking of reductie in prijs.

11.7      Meubeltrefpunt.be is slechts verplicht kennis te nemen van ingediende klachten, indien Afnemer aan al zijn contractuele verplichtingen jegens Meubeltrefpunt.be, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. Afnemer zal zijn verplichtingen niet kunnen opschorten of verrekenen in verband met een door hem ingediende klacht.

11.8      Indien de klachten van Afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, zal Meubeltrefpunt.be na overleg met Afnemer zorg dragen voor het binnen redelijke termijn herleveren van een zaak of een dienst van dezelfde of vergelijkbare soort. Afnemer zal de vervangen zaken of onderdelen of ter zake van de dienst verstrekte stukken desgevraagd aan Meubeltrefpunt.be overdragen dan wel gedurende enige tijd behoorlijk voor controle bewaren. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Afnemer is slechts mogelijk met medewerking van Meubeltrefpunt.be.

11.9      Indien de klachten van Afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde gegrond zijn, maar het binnen redelijke termijn herleveren van de zaak of dienst niet mogelijk is, is Meubeltrefpunt.be gerechtigd een zaak of dienst van de dichtstbijzijnde soort te leveren dan wel een redelijke prijsreductie toe te passen. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Afnemer is slechts mogelijk met medewerking van Meubeltrefpunt.be.

 

Artikel 12 - Bedenktijd / retourzendingen

12.1      Vanaf het moment van de aflevering, heeft Afnemer recht op 14 dagen bedenktijd (ook wel zichttermijn genoemd). Afnemer mag gedurende de zichttermijn producten uit de verpakkingen halen en bekijken. Binnen de termijn mag Afnemer het product zonder opgaaf van reden retour sturen.

12.2      Als Afnemer afziet van de aankoop binnen de zichttermijn heeft Afnemer in dat geval recht op teruggaaf van het aankoopbedrag. Teruggaaf van het bedrag zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, maar in ieder geval binnen veertien dagen na ontvangst van de retourzending, mits in goede en verkoopbare staat.

12.3      Afnemer is verantwoordelijk voor het in juiste staat retourneren van het product, in originele staat en verpakking. De eventuele kosten voor retourzendingen van een conform opgaaf geleverd artikel blijven voor rekening van de Afnemer. Retourzendingen geschieden daarmee voor rekening en risico van Afnemer. Goederen worden op verzoek afgehaald bij Afnemer door de vervoerder, handelend in opdracht van Meubeltrefpunt.be. Meubeltrefpunt.be brengt afhankelijk van de aard en omvang van de retourzending eenmalig retourkosten in rekening tot €49,00.

12.4      Meubeltrefpunt.be is gerechtigd te laat verstuurde en/of kennelijk ongegronde retourzendingen, alsmede retourzendingen waarvan de kosten niet zijn vooruitbetaald, te weigeren.

12.5     Het herroepingsrecht is eveneens van toepassing indien Afnemer retourzendingen van incomplete of door hem beschadigde artikelen verlangt. Meubeltrefpunt.be behoudt zich in het voorkomende geval het recht voor na ontvangst van een dergelijke retourzending de vergoeding evenredig te verminderen.

12.6     De Afnemer wordt na bestelling actief gewezen op het herroepingsrecht door middel van een modelformulier dat naast de factuur als bijlage digitaal wordt verstuurd.

 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

13.1      Bij tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Meubeltrefpunt.be, behoudens haar opzet of grove nalatigheid niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, zaakschade, personenschade of welke andere schade dan ook, die direct of indirect, voor Afnemer en/of derden mocht ontstaan. Meubeltrefpunt.be is hooguit verplicht de zaak of dienst opnieuw te leveren, dan wel, indien levering redelijkerwijs niet meer mogelijk is, een redelijke prijsreductie toe te passen.

13.2      Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch, via de website of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Meubeltrefpunt.be garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding en Meubeltrefpunt.be kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gesteld.

13.3      Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel tussen afnemer en Meubeltrefpunt.be, kan Meubeltrefpunt.be niet aansprakelijk worden gesteld.

13.4      Meubeltrefpunt.be kan niet aansprakelijkheid gesteld worden voor het ontstaan van zowel directe als indirecte schade, voortvloeiende uit het gebruik van de aangeboden producten.

13.5      Iedere aansprakelijkheid van Meubeltrefpunt.be is beperkt tot de schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar was met als maximum het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Meubeltrefpunt.be voor de desbetreffende zaak of het desbetreffende geval gefactureerde netto-factuurbedrag.

13.6      Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, is Meubeltrefpunt.be voor zaken en/of diensten die zij van derden heeft betrokken, nimmer verder aansprakelijk dan voor zover deze derden jegens Meubeltrefpunt.be aansprakelijk zijn en verhaal bieden. Meubeltrefpunt.be behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen Afnemer te verwijzen naar deze derden.

13.7      Meubeltrefpunt.be is niet aansprakelijk indien Afnemer de schade niet binnen 7 dagen nadat zij deze heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk via e-mail aan Meubeltrefpunt.be heeft gemeld.

13.8      Meubeltrefpunt.be bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

13.9      Onverminderd hetgeen overigens in dit artikel en deze algemene voorwaarden is bepaald, dienen voorts eventuele (rechts-)vorderingen op straffe van verval uiterlijk 1 jaar na oplevering van de prestatie in rechte aanhangig te zijn gemaakt.

 

Artikel 14 - Vrijwaring

14.1      Afnemer zal Meubeltrefpunt.be volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op Meubeltrefpunt.be zou kunnen rusten met betrekking tot door Meubeltrefpunt.be geleverde zaken of verrichte diensten, voor zover die aansprakelijkheid krachtens deze voorwaarden niet op Meubeltrefpunt.be rust.

 

Artikel 15 - Ontbinding

15.1      Indien de Afnemer in gebreke blijft met de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de met Meubeltrefpunt.be gesloten overeenkomst, dan wel bij aanvraag van het faillissement van de Afnemer, (voorlopige) verlening van gerechtelijk akkoord van betaling of liquidatie, wordt de Afnemer geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is Meubeltrefpunt.be gerechtigd de gesloten overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, e.e.a. ter keuze van Meubeltrefpunt.be en e.e.a. onverminderd het recht van Meubeltrefpunt.be om van Afnemer terzake door hem ten gevolge van de opschorting c.q. ontbinding geleden schade een vergoeding van Afnemer te vorderen.

15.2      Ingeval van een opschorting, dan wel ontbinding door Meubeltrefpunt.be van de door hem met de Afnemer gesloten overeenkomst als omschreven in het voorgaande lid, is Meubeltrefpunt.be op generlei wijze schadeplichtig jegens de Afnemer.

 

Artikel 16 - Overmacht

16.1      Meubeltrefpunt.be heeft te allen tijde het recht om de met Afnemer gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien Meubeltrefpunt.be, dan wel haar toeleveranciers, dan wel andere (rechts-)personen waarvan zich bij de uitvoering van de met Afnemer gesloten overeenkomst bedient, door overmacht verhinderd is/zijn om zijn/hun verplichtingen na te komen.

16.2      Onder overmacht, als bedoeld in het voorgaande lid, wordt verstaan: iedere tekortkoming welke niet aan Meubeltrefpunt.be kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Hieronder valt in ieder geval: staking, uitsluiting, brand, vorst, overstroming, gebrek aan transportmiddelen, overheidsvoorschriften, weigering van in- of uitvoervergunningen door de overheid, oproer, mobilisatie, oorlog, staat van beleg, blokkade, bedrijfsstoornis, excessieve ziekte van personeel, niet tijdige levering of ondeugdelijke levering van verpakkingsmaterialen, grondstoffen of hulpgrondstoffen, onverschillig of deze omstandigheden zich bij Meubeltrefpunt.be, dan wel bij zijn leveranciers, dan wel andere (rechts-) personen waarvan Meubeltrefpunt.be zich bij de uitvoering van de met Afnemer gesloten overeenkomst bedient, voordoen.

 

Artikel 17 - Communicatie

17.1      De communicatie tussen Meubeltrefpunt.be en Afnemer zal voornamelijk via e-mail dan wel telefoon plaatsvinden. Meubeltrefpunt.be is niet aansprakelijk voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Afnemer en Meubeltrefpunt.be en derden.

17.2      De inhoud van de sites alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Meubeltrefpunt.be op internet en via andere media is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Meubeltrefpunt.be kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Meubeltrefpunt.be is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de desbetreffende informatie, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Meubeltrefpunt.be.

17.3      Niets van de sites van Meubeltrefpunt.be mag door derden zonder toestemming van Meubeltrefpunt.be gebruikt worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Meubeltrefpunt.be.

 

Artikel 18 - Nietigheid/vernietigbaarheid bepaling Algemene Voorwaarden

18.1      Zo enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn, dan wel wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

18.2      In een geval als in het voorgaande lid omschreven, wordt de nietige c.q. vernietigde bepaling geacht te zijn vervangen door een bepaling die de strekking en het doel van de bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 

Artikel 19 – Geschillen / Betwisting

19.1      Alle geschillen welke betrekking hebben op de uitleg, dan wel de naleving van deze algemene voorwaarden, worden onderworpen aan het oordeel van de volgens de wet bevoegde (Nederlandse) rechter.

19.2      Op alle overeenkomsten welke door Meubeltrefpunt.be onder de vigeur van deze algemene voorwaarden worden aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt onverminderd voor overeenkomsten aangegaan met niet Nederlandse (rechts)personen.

19.3      Door geen der voorgaande bepalingen worden de rechten die voor Meubeltrefpunt.be uit het gemene recht voortvloeien, op welke wijze dan ook beperkt.

19.4 De Europese Commissie heeft op 9 januari haar nieuw ODR-platform geopend (Online Dispute Resolution). Mocht Meubeltrefpunt.be samen met Afnemer niet tot een vergelijk komen en heeft bemiddeling van het Be-commerce label evenmin het gewenste resultaat, dan verwijs Meubeltrefpunt.be Afnemer naar de mogelijkheid om haar beklag te doen bij de Europese Commissie. Meer informatie hierover vindt Afnemer op de volgende internetpagina: http://ec.europa.eu/odr/ 

 

Artikel 20 - Aanvragen voorwaarden

20.1      Deze algemene voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar bij Meubeltrefpunt.be via het e-mail adres: info@meubeltrefpunt.be , op onze vestiging te Barchem (Nederland), en te downloaden via de website.

20.2      Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht.

20.3 Deze Algemene Voorwaarden worden evenals een samenvatting van de bestelling meegezonden als hyperlink met de orderbevestiging, dus tevens standaard via e-mail aan Afnemer ter beschikking gesteld. 

 

Artikel 21 – Aanvullende Informatie

21.1      Aanvullende informatie omtrent het doen van veilige aankopen via internet is onder meer te verkrijgen via de volgende website:

www.unizo.be

www.becommerce.be